Hydrogen glân

Alkaline Electrolyser
Baglan HCNG Refueller 1
Baglan H2 Refueller 1
Baglan Centre 10
Baglan Centre 6
European H2 Road Tour
H2 Mazda Engine

Fel cludydd ynni glân, gall hydrogen chwarae rôl fawr wrth drosglwyddo i economi carbon isel. Fel tanwydd cludiant, gall hydrogen leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr yn sylweddol a gwella ansawdd aer lleol. Gyda'r gallu i weithredu fel storfa  ynni tymor hir, gall hydrogen hefyd gael ei ddefnyddio i oresgyn ysbeidioldeb ynni adnewyddadwy. Yn fwy na hyn, mae tystiolaeth ryngwladol gynyddol y gellir gwireddu'r galluoedd hyn yn fasnachol yn y tymor byr wrth i farchnad newydd am ynni hydrogen ddod i'r amlwg - yn hytrach na bod yn rhywbeth i'r dyfodol pell.

Prosiect CymruH2Wales

Mae'r wefan hon yn disgrifio prosiect parhaus CymruH2Wales a gweithgareddau ehangach ymchwil a datblygu Prifysgol De Cymru i hydrogen a chelloedd tanwydd. Mae CymruH2Wales yn anelu at sicrhau y gall Cymru chwarae rôl weithgar o ran sefydlu cynhyrchion, prosesau a gwasanaethau technoleg hydrogen newydd. Y gobaith yw y bydd y gweithgaredd hwn yn caniatáu i Gymru ennill mantais gynnar wrth fabwysiadu hydrogen fel rhan o ddyfodol ynni carbon isel.

Mae cam cyfredol CymruH2Wales yn brosiect £6.3 miliwn, sy'n adeiladu ar ymchwil blaenllaw a gynhelir gan Brifysgol De Cymru. Ynghyd â phartneriaid academaidd gan gynnwys Prifysgolion Abertawe a Bangor ac ystod o gydweithrediadau diwydiannol, bydd y prosiect yn defnyddio arbenigedd Cymru a'r buddsoddiad blaenorol ym maes ynni hydrogen a'r prosesau cysylltiedig i ehangu'r dechnoleg drwy ddatblygiad arbrofol ac ymchwil diwydiannol.

Sefydliad Ymchwil Carbon Isel

Mae'r prosiect hwn yn rhan o raglen ymchwil a datblygu ehangach a gynhelir gan y Sefydliad Ymchwil Carbon Isel (LCRI) y mae Prifysgol Morgannwg yn rhan ohoni. Mae Rhaglen Gydgyfeirio LCRI  £34 miliwn yn cael ei hariannu'n rhannol gan Raglen Gydgyfeirio Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop yr Undeb Ewropeaidd drwy Lywodraeth Cymru.

USW Logo
SERC